Stanovy

I. Název, působnost a sídlo

 1. Klub Veteráni – Humpolec je samostatným suverénním a dobrovolným sdružením příznivců historických vozidel. Klub Veteráni Humpolec je jako celek členem Autoklubu v AČR.
 2. Svoji činnost rozvíjí na základě rovnoprávného postaveni svých členů, aby naplnil své společenské a humánní poslání na principech svobody, vlastenectví a demokracie. Ve své činnosti je vázán zákonnými přepisy a vlastními vnitroorganizačními normami. Působí na celém území České Republiky.
 3. Sídlem klubu Veteráni- Humpolec je: č.p. Lipnická 1220, 396 01 Humpolec , Česká republika
  Adresa pro doručování pošty je: je totožná se sídlem klubu.

II. Poslání a předmět činnosti

 1. Důležitým cílem klubu Veteráni- Humpolec je umožnit svým členům a příznivcům historických vozidel vzájemnou komunikaci včetně klubové činnosti, pořádání sportovních akcí, soutěží, výstav, školení a vzdělávacích akcí, setkání a další obecně prospěšné aktivity.
 2. Klub Veteráni- Humpolec bude zastupovat své členy v jednáních s orgány správy a samosprávy. Prostřednictvím svých členů bude klub Veteráni Humpolec spolupracovat s ostatními autokluby i s dalšími občanskými sdruženími.
 3. Kub Veteráni- Humpolec vede prostřednictvím výboru nebo pověřeného člena řádnou evidenci členů VKS, včetně aktualizování dat, adres a spojení na jednotlivé členy.

III. Členství

 1. Členem klubu Veteráni- Humpolec může být každá fyzická či právnická osoba, která je starší 15 let a je stávající mi členy považována za vyhovující z hlediska cílů, které klub Veteráni -Humpolec prosazuje. V opačném případě může být členství odmítnuto nebo zrušeno.
 2. Fyzické a právnické osoby mohou být členy podáním přihlášky a jejím přijetím.
 3. Členství zaniká
  – zrušením
  – vyloučením
  – úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
  – zánikem klubu Veteráni Humpolec bez právního nástupce
 4. Zrušením zaniká členství v případech, kdy člen ztratil způsobilost být členem nebo takto nezpůsobilost byla zjištěna dodatečně.
 5. Vyloučit člena lze jen pro předchozí písemné výstraze, pokud člen:
  – hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy Veteránů Humpolec nebo jedná v rozporu s jeho cíli
  – hrubým způsobem narušuje soužití v klubu Veteráni- Humpolec
  -užívá majetek, nebo trpí, aby majetek klubu Veteráni- Humpolec byl používán způsobem, kterým by klubu Veterani -Humpolec vznikala škoda.
 6. Člen může vystoupit kdykoliv a je povinen své rozhodnutí o vystoupení oznámit písemně.
 7. O zániku členství rozhoduje orgán, který rozhodl o přijetí.

IV. Práva a povinnosti členů

Všichni členové klubu Veterani Humpolec Sedlčany mají tyto práva a povinnosti:

 1. podílet se na činnosti organizace
 2. využívat všech služeb poskytovaných klubem Veteráni -Humpolec
 3. representovat klub Veterani- Humpolec a hájit zájmy jeho členů a příznivců historických vozidel v celostátních organizacích
 4. dodržovat stanovy klubu Veterani- Humpolec a ostatní závazná usnesení výboru
 5. chránit stanovy klubu Veterani Humpolec a celého hnutí příznivců historických vozidel
 6. prosazovat i mimo aktivity klubu Veterani- Humpolec jeho cíle
 7. chránit majetek klubu Veterani – Humpolec
 8. získávat, udržovat a renovovat historická vozidla a s nimi související předměty jako velmi významnou součást kulturní historie našeho národa i celosvětového kulturně – historického a technického podvědomí
 9. se svými vozidly se zúčastňovat sportovních, soutěžních a výstavních akcí v České republice i ve světě
 10. umožnit široké veřejnosti seznámit se s historií našeho automobilismu a s činností Veterani-Humpolec
 11. podávat návrhy všem orgánům klubu Veterani Humpolec a obracet se na ně se svými připomínkami
 12. podílet se dle svých schopností a možností na činnosti klubu, při pořádání jednotlivých akcí, podílet se na přípravě, organizaci, pořadatelské činnosti
 13. při jednotlivých činnostech se řídit dohodnutými postupy, časovým plánem, výsledky své činnosti předávat v organizačním toku vždy řádně a včas, aby nebyl narušen chod celé akce. Nebylo ohroženo zdraví a majetek účastníků akce včetně pořadatelů, aby nebylo porušeno dobré jméno klubu.

V. Orgány klubu Veterani -Humpolec

 1. Orgány klubu Veterani- Humpolec jsou: členská schůze a výbor
 2. Výbor klubu Veterani- Humpolec řídí činnost v období mezi členskými schůzemi a schází se podle potřeby. Jednání výboru řídí předseda, který je statutárním zástupcem klubu . Dalším členem výboru je tajemník / sekretář / a místopředseda. V případě potřeby může členská schůze zvolit více členů, pověřit je k řízení různých úseků klubové činnosti – ekonom klubu, předseda a členové klubová testovací komis a další činnosti potřebné k činnosti klubu.
 3. Výroční členská schůze / konference/ je svolána výborem zpravidla 1x ročně nebo dle potřeby. Na výroční schůzi se volí výbor, členy revizní komise a rozhoduje se o změnách stanov na dobu jednoho roku. Může byt svolána též formou internetové nebo telefonické či písemné konference.
 4. Výbor klubu Veterani- Humpolec odpovídá za hospodaření, vede evidenci členů a rozhoduje o přijetí i o vyloučení fyzických i právnických osob, jedná jménem klubu..
 5. Zatím se nepředpokládá zřizování nižších organizačních jednotek.
 6. Pro jednotlivé oblasti své činnosti může zřídit klub Veterani Humpolec specializované komise, například sportovní, technickou a pod.
 7. Výbor sestavuje dle požadavků členů plán činnosti na celý rok. Stanovuje termíny konání jednotlivých akcí pořádaných klubem Veterani- Humpolec. Stanovuje finanční plán na rok ze známých skutečností při jeho sestavování v závislosti na plánu činnosti. Doplnění, případně zrušení nebo úprava obou plánů je prováděna operativně vždy členskou schůzí. V období mezi schůzemi v případě, že rozhodnutí nejdou odložit do členské schůze, provede toto rozhodnutí výbor, zodpoví se z rozhodnutí na následující členské schůzi se všemi důsledky.

VI. Zásady hospodaření

 1. Příjmy klubu Veterani- Humpolec tvoří členské příspěvky a sponzorské dary od fyzických i právnických osob a prostředky získané vlastní činností. S těmito prostředky je povinen výbor, členové hospodařit tak maximálně účelně, aby prospěly k dosažení cílů klubu.
 2. Za účelem kontroly hospodaření bude demokratickou volbou ustanovena na výboru nezávislá revizní komise, která bude zpravidla jedenkrát ročně či dle potřeby i častěji provádět revizi hospodaření klubu Veterani- Humpolec. Dávat stanoviska ke kontrolním akcím a zjištěním jiným orgánům oprávněných ke kontrolám.
 3. Při činnosti klubu, pořádání jednotlivých akcí dle ročního plánu činnosti, případně při jiné činnosti související s chodem klubu Veterani- Humpolec, předem či operativně se odhadnou náklady vzniklé jednotlivým členům, případně následně z doložených dokladů spolu s členskou schůzí se provede finanční vyrovnání účelně vynaložených nákladů nutných pro jednotlivé činnosti.
 4. Výbor Veterán klubu schvaluje veškeré výdaje převyšující částku 2.000,- Kč.

VII. Čestné členství v klubu Veterani- Humpolec

Čestným členem klubu se stane každý člen klubu, který dovršil věk 65 let a je členem klubu nepřetržitě 5 let. Čestný člen má stejná práva jako řadoví členové, avšak jeho povinnostmi jsou pouze dodržovaní stanov klubu a účast na výročních a mimořádných schůzích

V Humpolci 19.září 2015